ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಕಂಪಿನ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ…

ಅನ್ನ ಚಿನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನುಷ್ಯ ಆಸೆ ಪಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾ…? ಹೆಸರು…!! ಹೀಗಂತ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಅರ್ಥಾತ್ ರೌಡಿ…

error: Content is protected !!